Hallo Simon, kijk nu eens wat een ouden-van-  dagenblad hier in Peize de lezers voorzet…

Veel plezier in Bazel, Coen

 

 

 

 

De Bijblijver december 2005

 

"

-1

22

CANNABIS!

Talloze publikaties zijn verschenen over de Cannabisplant (hennepplant), die vooral bekent staat vanwege naar roesverwekkende en geestver­ruimende eigenschappen. Het gaat hierbij vooral

om de gedroogde vrouwelijke bloeiwijzen of daar-. uit bereide extracten, die beter bekend staan onder o.a. de namen hash(isch), marihuana, en wiet (engels: weed).

De bedoeling van deze bijdrage is niet om u over te halen alsnog te gaan experimenteren om de geest­verruimende en overige zaligmakende effecten van Cannabis te ondergaan, maar uw aandacht te vesti­gen op het feit, dat een Cannabispreparaat via de huisarts op recept kan worden verkregen ter ver­lichting van de gevolgen van een aantal ernstige ziektes en aandoeningen.

De geestverruimende werking was al in de oudheid bekend, vooral in een aantal Aziatische landen, zoals b.v. India, Pakistan, Afghanistan en Libanon.

Een aardige beschrijving van de werking van Can­nabis is te vinden in een Zwitsèrs kruidenboek, dat in 1934 in de Nederlandse taal is uitgegeven in een vertaling van Dr. WH. van Wette. (Dit boek is overi­gens een van de beste kruidenboeken, die vanaf 1900 in onze taal zijn uitgegeven).

We lezen daarin o.a.: "Als hashisch wordt gerookt dan treden voorafgaande aan de slaap liefelijke zinsbegoochelingen op". Verder wordt er opgewe­zen dat hashisch in combinatie met opium en Atropa belladonna (Wolfskers) kan lijden tot "on­

dermijning van het zenuwstelsel, razernij en uitein­delijk tot krankzinnigheid" .

Maar eerst iets over de plaJ!t zelf. Cannabis sativa L. is een éénjarige plant.

Ze is tweehuizig, d.w.z. er bestaan zowel mannelij­ke planten, waarvan de bloemen alleen meeldra­den bezitten als vrouwelijke planten waar in de bloemen alleen de stamper aanwezig is.

De mannelijke bloemen zijn pluimvormig, terwijl de vrouwelijke bloemen zich in de oksels van de bladeren bevinden.

De stengel van de plant is ruw behaard, waaraan zich samengesteld handnervige, vingervormige bla­deren (5-7 stuks) bevinden.

De geestverruimende w~rking van vooral de vrou­welijke bloemtoppen wordt veroorzaakt door de aanwezige cannabinoïden, waarvan tetrahydrocan­nabinol (dronabinol, THC) verreweg de grootste bijdrage levert aan dat effect. Andere cannabinoï­den, zoals cannabidiol, dragen daaraan in veel min­dere mate bij.

De vluchtige (of etherische) olie van de plant, die

de plant een kenmerkende geur geeft, veroorzaakt

11 11

a

41,

~

een wat bedwelmend effect. Ze bestaat uit honder­den bestanddelen.

De zaden van de plant bevatten een vette olie, met veel onverzadigde vetten. Deze vette olie is erg kostbaar, maar toch wordt ze soms in bepaalde diëetproducten (b.v. in saladedressings) verwerkt, maar ze wordt vrij snel rans.

fu het verleden werden in ons land graanakkers tegen de wind beschermd door een haag van Can­nabisplanten, die ook gebruikt worden voor de win­ning van hennepvezels, waaruit touw wordt gesla­gen. Aanvankelijk speelde deze variëteit nauwe­lijks een rol bij het gebruik als "genotmiddel".

Een aantal landgenoten er in geslaagd, een Canna­bisvariëteit te kweken, waarvan de gedroogde vrouwelijke bloemtoppen een hoog gehalte tetra­hydrocannabinol bevatten. Maar het is twijfelach­tig of wij hier als natie zo trots op moeten zijn, als b.v. op de Hollandse tomaten, bloemen en bloem­bollen. Het gebruik van Cannabispreparaten is internationaal sterk omstreden; in veel landen is

het streng verboden. fu ons land wordt het gebruik


 

:,.

23

De Bijblijver december 2005

van min of meer gedoogd, maar dit beleid wordt in het buitenland doorgaans niet gewaardeerd.

Enige oplettendheid is gewenst, wanneer één van u (klein)kinderen u vraagt om te zorgen voor een aantal bloempotten met plantjes, waarvan de blaadjes vingervórmig zijn of dat ze u verzoeken een perceeltje grond van u in gebruik te mogen ne­men ten behoeve van een winstgevende teelt van Cannabis.

Het roken van Cannabisproducten door u (klein)­kinderen hoeft overigens niet direct tot paniek te leiden. Men moet ervoor waken, dat het gebruik van Cannabis (de meest bekende n softdrug n) door nieuwsgierigheid of door beïnvloeding van derden, niet wordt gevolgd door gebruik van sterk versla­vend werkende middelen, zoals opium, morfine, heroïne, cocaïne en bepaalde paddestoelen (de

"hard drugs").

. Sin.ds enige tijd kan men via de huisarts op recept een gestandaardiseerd cannabispreparaat (Canna­bis flos Bedrocan) verkrijgen, bevattende 18 % tet­rahydrocannabinol en 0,8 % cannabidiol, ter ver­lichting (dus niet ter genezing!) van een aantal ziekten en aandoeningen, zoals:

- Spierkrampen of -trekkingen, die worden veroor­zaakt door beschadigingen van het ruggemerg, - Pijnstillend en antibraakmiddel bij kanker, HIV­

infecties en aids, -Verlichting van zenuwpijnen, -Bestrijding van tics (plotselinge oncontroleerbare bewegingen en geluiden), die optreden bij het syn­droom van Gilles de la Tourette.

Doffe plekken in uw spiegel stevig inwrijven met een doorgesneden rauwe aardappel. Afspoelen met water en spiritus. Opwrijven met een prop krantenpapier.

Toch zal Cannabis flos Bedrocan niet vaak worden voorgeschreven, omdat per recept slechts een zeer beperkte hoeveelheid Cannabis flos Bedrocan mag worden verstrekt. Verder zijn de kosten erg hoog, die niet kunnen worden gedeclareerd bij uw verze­keringsmaatschappij.

Daarom zal een groep patiënten, die worden gecon­fronteerd met bovengenoemde ziektes, Cannabis­producten via een coffeeshop trachten te verkrij­gen. Dit is ongewenst, omdat medische controle hierbij mogelijk ontbreekt, waardoor een wissel­werking met andere geneesmiddelen niet wordt opgemerkt.

Henk Hendriks

(Met dank aan de Peizer Apotheek)

Van schoenveters verdwijnt vaak het plastic uiteinde en dat is vervelend. Geen nood.Doop het uiteinde van de veter in witte nagellak en even hard laten worden.

OUDEJAARSWANDELING WIN

    VRIJDAG 30 DECEMBER DE ESRANK

15.30 - 17.30 uur (1 uur wandeling)

Voor jong en oud, dwars door Peize met na afloop kindervermaak en glühwein.

Opgave: 050 406 5440

/'

w@n;g~

l

~@@~@cruw@n@]

[Q)@ ~~[f@[fi}~ 0 [Q)@ ~~~@ffiJ

Zr. Kleveringastraat 101,9321 CK Peize

Tel: 050 - 4065440

Aqministratie e-mail: maschamulder@stwin.nl